Praktijkfolder

 

 

Algemeen

In onze praktijk werken we met 8 fysiotherapeuten, Nanja Metz - van Dam, Frank Giezen, Karin de Bruin, Herma Doornekamp, Isa Fransen, Margret Kuijer, Diandra Meijer en Marijke Julien. Naast de algemene fysiotherapie bieden wij ook; manueel therapie, oedeemtherapie, echografie, geriatrisch fysiotherapie, fysiotherapie bij Parkinson, oncologisch fysiotherapie,  schouderrevalidatie, revalidatie na borstkanker, enkel/knie revalidatie, dry needling, valpreventie en diverse tape technieken.

Openingstijden

Onze praktijk is geopend:

maandag van 08.00 tot 20.00

dinsdag van 08.00 tot 21.00

woensdag en donderdag van 08.00 tot 18.00

vrijdag van 08.00 tot 17.00.

Contact

Onze praktijk vind u op twee locaties; aan de Lepelaar 8  en Korte Geer 8, beide te Leusden.

Telefoonnummer 033 – 494 21 93.

Op onze website www.cfmleusden.nl vind u de e-mail adressen van de betreffende therapeuten en vind u nog extra informatie.

Betalingen

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de kosten van Uw behandelingen, voor zover ze onder de dekking van uw verzekering vallen, rechtstreeks bij Uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wanneer de kosten niet onder de dekking van uw verzekering vallen ontvangt u van ons een declaratie of verrekent uw zorgverzekeraar de kosten met u.

Als u niet voor verrassingen wilt komen te staan is het verstandig uw polis na te kijken in hoeverre u voor fysiotherapie verzekerd bent. Op onze website vind u de momenteel geldende tarieven. Deze tarieven gelden alleen als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben.

Eerste zitting

Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk. Dat betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Als u zonder verwijzing komt vindt eerst een zogenaamde screening plaats. Dit heeft tot doel te beoordelen of verder fysiotherapeutisch onderzoek zinvol is. Mocht tijdens deze screening blijken dat er factoren zijn die een verantwoorde fysiotherapeutische behandeling in de weg staan, dan wordt er geen nader onderzoek gedaan en wordt u geadviseerd wat u het beste kunt doen.

Wanner u met een verwijzing komt, dan wordt er van uit gegaan dat uw verwijzer deze screening al verricht heeft.

Aan het eind van de eerste zitting wordt een behandelplan opgesteld. Er wordt een diagnose gesteld, u uitgelegd wat u heeft en hoe de behandeling er uit zal zien. Een behandeling wordt gestart wanneer dit uw instemming heeft. Er wordt, indien u geen verwijzing heeft, altijd kort naar uw huisarts gerapporteerd dat u bij ons in behandeling bent en wat de diagnose / behandeling is.

Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook iet door kan gaan, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Wanneer u niet verschijnt op een afspraak of wanneer u niet tijding afmeldt, zullen de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij CFM Leusden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Onze praktijk neemt deel aan patiënt tevredenheidsonderzoek via Qualizorg.

Dit betekent dat uw therapeut u vraagt of daaraan deel wilt nemen. Indien u daar uw akkoord voor geeft ontvangt u tijdens of na het beëindigen van de behandeling via e-mail een verzoek om uw mening te geven over de praktijk en de behandeling. Wilt u hier niet aan deelnemen dan kunt u dat aan uw therapeut kenbaar maken. Op onze website vind u de gemiddelde beoordeling terug.

Klachten

U mag van ons verwachten dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Mocht u toch klachten hebben over de behandeling, of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken, voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Onze voorkeur gaat uit dat u Uw klachten direct met Uw behandelend therapeut bespreekt, of met één van de andere therapeuten binnen onze praktijk zodat wij meteen op Uw klachten kunnen inspelen. Mocht u dit moeilijk of vervelend vinden dan vindt u in onze wachtruimte informatie over hoe en waar u uw klachten kenbaar kunt maken.

Privacy Policy

 

CFM Leusden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CFM Leusden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CFM Leusden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Correcte manier van verslagging welke noodzakelijk is voor een goed Electronisch patiënten dossier

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CFM Leusden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Huisarts 

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CFM Leusden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CFM Leusdenvan uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

CFM Leusden

Lepelaar   8

3831DE

Leusden

f.giezen@cfmleusden.nl 

 

 
Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces zoveel mogelijk gecontinueerd blijft, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekteverzuim.

Niet roken

Binnen onze praktijk mag niet worden gerookt.

Eigendommen

De praktijk stekt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van uw eigendom.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere in gebrek stelling incassomaatregelen te nemen.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van de declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringsbedrijf prevaleren.

Tarieven

Onze tarieven zijn voor 2022 geïndexeerd met 3,0%

Fysiotherapie
€44,00

Manueel therapie
€ 55,00

Oedeemtherapie
€ 55,00

Screening
€ 20,19

Intake en onderzoek na screening
€ 49,00

Intake en onderzoek na verwijzing
€ 55,00

Toeslag aan huis behandeling
€ 16,00

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2018 € 385,=. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u, tegen betaling van een lagere nominale premie, kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal € 500,= (in totaal dus € 885,= per volwassene).

Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillig Eigen Risico betalen zodra ze kosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaald u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoek en zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen van de 21ste behandeling de kosten vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen.

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen.

Daarnaast hebben jongeren onder de 18 jaar recht op vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

 

U dient altijd zelf op de hoogte te zijn t.a.v. de polisvoorwaarden betreffende fysiotherapie!!